Refer­anser

Christian Steffensen

Chris­t­ian Stef­fensen

Press­es­jef, Nordea

Medievin­du lev­erte et godt og poengtert fore­drag. Vi sit­ter igjen med mange gode tips og verk­tøy for å gjøre innhold­et vårt mer syn­lig.”

Haakon Gams-Haugsøen

Haakon Gams-Haugsøen

Daglig led­er, Piz­z­abak­eren i Fyllings­dalen

Vi er meget fornøyde med den innsat­sen Medievin­du har lagt ned for oss.”

Dag Langerød

Dag Langerød

Sje­fredak­tør, United.no

De lev­erte langt i overkant av det jeg hadde for­ven­tet. Mange av inn­spil­lene var ny og vik­tig læring for meg og mine ansat­te.”

Bjørn H. Andreassen

Bjørn H. Andreassen

Admin­istr­erende direk­tør, Lectinect

Medievin­du respon­derte raskt på vår hen­ven­delse, og så langt i samar­bei­det er vi godt fornøyd. Vi har så langt kjøpt tek­st­tjen­ester fra dem, og har fått lever­anser av meget god kvalitet.”

Terje Helgheim

Ter­je Hel­gheim

Daglig led­er, Sølvrev

Dette ser kjem­pe­bra ut! Dere er virke­lig dyk­tige.”